සැෂේ පැකට් මාර්තු 31 ක සිටතහ නම්..

තනි භාවිත සහ කෙටි කාලීන භාවිත ප්ලාස්ටික් තහ නම මාර්තු මස 31 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව මධ්‍යම පරිසර අධි කාරිය පවසයි.

ජාතික පාරිසරික පන තින් පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාට පැවරී ඇති බලතල අනුව එම නියා මනයන් සිදුකර කර තිබේ.

ප්ලාස්ටික් නියාමනයට අදාළව අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර දෙකක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව, යම් ක්‍රියා වලියක්, වෙළෙඳා මක් හෝ කර්මාන්තයක් සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය ඇසුරුම් කිරීම සඳහා පොලි එති ලීන් ටෙර ප්තැ ලේට් (PET) හෝ පොලි වයි නයිල් ක්ලෝ රයිඩ් (PVC) ද්‍රව්‍ය සඳහා එම තහ නම ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

අංක 2211/51 2021 ජනවාරි මස 21 දින දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ඒ බව දැනුම් දී ඇත.

ඒ අනුව, යම් ක්‍රියාවලියක්, වෙළෙඳාමක් හෝ කර්මාන්තයක් සඳහා පහත දක්වා ඇති නිශ්චිත ප්ලාස්ටික් අයිතම හැර සෙසු දෑ පාවිච්චි කිරීම තහ නම් කර තිබේ.

1 ශුද්ධ පරිමාව මි.ලී 20ට / ශුද්ධ බර ග්‍රෑම් 20ට සමාන හෝ ඊට අඩු සැෂේ (Sachet) (ආහාර සහ ඖෂධ ඇසුරුම් කිරීමට භාවික කිරීම සඳහා හැර,

2 හුළං වලින් පිරවිය හැකි සෙල්ලම් බඩු – බැලුන්, බෝල, දිය මත පාවෙන/ පිහිනුම් තටාකවල දී භාවිත කරන සෙල්ලම් බඩු සහ ජල ක්‍රීඩා උපකරණ හැර,

3 ප්ලාස්ටික් කූර (Stem) සහිත කෝන් බඩ්ස් (cotton buds) වෛද්‍ය / සායනික ප්‍රතිකාර සඳහා භාවිත කරන ප්ලාස්ටික් කොට්න් බඩ්ස් හැර අනෙකුත් දෑ පාවිච්චි කිරීම තහ නම් වේ.

මේ අතර අංක 2211 /50 2021 ජනවාරි 21 වන දින දරන ගැසට් පත්‍රය මඟින් ඕනෑම ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනයකට අදාළව එම නිෂ්පාදන සඳහා යොදාගත් ප්ලාස්ටික් වර්ගය සඳහන් කිරීම අනිවාර්ය කර ඇත.

එමෙන්ම එක් එක් ප්ලාස්ටික් වර්ගය හඳුනාගැනීම සඳහා යෙදිය යුතු ජාත්‍ය න්තරව භාවිත කරනු ලබන සංකේත ක්‍රමයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිච ක්‍රීකර ණය පහසු කිරීම මඟින් පරිසර දුෂ ණය අවම කිරීම මෙහි අරමුණයි.

ඒ අනුව අදාළ ප්ලාස්ටික් මාර්තු මස 31 වන දිනට පසු නිෂ්පාදනය කරන සහ වෙළෙඳාම් කරන පුද්ගලයින්ට එරෙ හිව ජාතික පාරිසරික පනතට අනුව නීතිමය ක්රි යාමාර්ග ගන්නා බව මධ්‍යම පරිසර අධි කාරිය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

-adaderana

මෙය ඔබේ මිතුරන්ට බලන්න Share කරන්න.

375 total views, 8 views today