ගැබිණි මවට දුරකතන අංකයක් 0710301225

ශ්‍රී ලංකා ප්‍ රසව හා නාරි වේද වෛද්‍ය විශේෂ ඥවරුන්ගේ සංගමය විසින් ගැබිණි මවු වරුන්ට මතු වන ගැටලු එ සැණින් විසඳා ගැනීම සඳහා ක්ෂණික දුරකතන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබෙන අතර මෙය පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක දුරකතන අංකයකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වසරකට 360,000 ක් පමණ කාන්තාවන් ගර්භණී භාවයට පත් වන අතර දැනට ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින කො රෝනා වසං ගතයේ දී ගර්භ ණී මවු වරුන් ද සුවි ශේෂී කාණ්ඩයක් ලෙස සැළ කෙන හෙයින් මෙම කාල පරිච්ජෙද යේදී ඔවුනගේ සෞඛ්‍යමය ආරක්ෂාව ඉතා වැදගත්ය .

මේ අනුව සියලුම ගර්භ ණී මවු වරු මෙම කාලයේදී අනෙකුත් පුද්ගලයිනට වඩා ආරක්ෂා කාරී විය යුතුය. විශේෂ යෙන්ම ඔවුනට හැකිතාක් නිවසටම වී සිටීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

හජන යා එකතු වෙන ස්ථාන වල ගැවසීම, පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිතා කිරීම, වැඩි පිරිසක් එකතු වන විනෝද චාරිකා, විවාහ හෝ මංගල උත්සව, අනෙකුත් ප්‍රිය සාද, ආගමික උත්සව, පොදු හෝ සුපිරි වෙළෙඳ සල් හෝ සාප්පු සංකීර්ණ වලට යාමෙන් වැලකී සිටීමට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ඔබ ගැබි නි මවක් නම් කො රෝනා පිළිබඳව හෝ වෙනයම් දෙයක් දැනගැනීමට අවශ්ය නම් 0710301225 මෙම දුරකථන අංකය අමතා විස්ත්ර දැන ගත හැකිය.

මෙය ඔබේ මිතුරන්ට බලන්න Share කරන්න.

431 total views, 3 views today