ආසියාවම පුදුමයට පත් කරමින් හැදුව ලංකාවේ ඉන්දන රහිත ටුක් ටුක් එක..

සමන්‍යයෙන් අපි ගෙදර ඉදල ටිකක් දුර කඩේකට යන්න, නැත්තනම් නගරයේ ඉදන් ගෙදරට එන්න බොහෝ වේලාවට අපි ත්‍රීරෝද රථ යොදා ගන්නවා.

428 total views, 1 views today

Read more