වෙරළේ එකතු වන ප්ලාස්ටික්වලින් ඇතෙක් හදපු “ලලිත්”

ත්‍රිකුණාමලය මුහුදු වෙරළේ එකතු වන ප්ලාස්ටික් සහ අනෙකුත් අබලි ද්‍රව්‍ය යොදා ගෙන අඩි 100 ක් දිග තල්මසෙකු නිර්මාණය කිරීමේ විශේෂ

386 total views, 2 views today

Read more