කොරෝනා රෝගීන් ඉන්න තැන් පෙන්නන ඇප් එකක්

බස්නාහිර පළාතේ කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය නිරීක්ෂණය සහ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ඩබ්ලිව්.පී.කොවිඩ් (wp covid) නමින් අන්තර්ජාල යෙදවුමක් නිර්මාණය කර තිබේ. බස්නාහිර

656 total views, 1 views today

Read more