මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය මත පනවා ඇති බදු ඉවතට

මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තකරුවන් උපයන ලාභය මත පනවා ඇති 14%ක ආදායම් බද්ද සහ 15% වූ රත්‍රන් ආනයන බද්ද ඉවත් කිරීමට

175 total views, no views today

Read more

නිරෝගී, ශක්තිමත් සහ දිලිසෙන කෙස්කලඹක් ලබාගැනීම සඳහා පියවර 16 ක්..

නිරෝගී සහ හොඳින් තබා ඇති හිසකෙස් අද්විතීය හා ආකර්ශනීය ප්‍රතිරූපයක් නිර්මාණය කිරීමේදී ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව පැවසීය යුතුමයි. 16

302 total views, 1 views today

Read more